:: สืบสานตำนานแม่ออน :: ครูชาญชัย ไพยารมณ์ :: โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย :: สพม.34 ::

 

          สืบสานตำนานแม่ออน เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้สืบค้นหาความรู้ จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน แล้วนำมาวิเคราะห์ และสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียน และใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งนำไปเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนนักเรียนโดยนำไปจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ตามจุดพักผ่อนต่างๆในบริเวณโรงเรียนแล้วประชาสัมพันธ์หรือจัดกิจกรรมให้เพื่อนนักเรียนคนอื่นๆ ได้ไปศึกษาหาความรู้ ในเวลาที่ว่างจากการเรียน ให้สมกับคำว่า พักผ่อนได้ความรู้   และเมื่อนักเรียนทุกคนได้ทำกิจกรรมในลักษณะเดียวกันนี้ซ้ำๆหลายๆครั้งก็จะเป็นการปลูกฝังคุณลักษณะ สู่ความเป็นผู้ใฝ่เรียน ได้ในที่สุด เป็นรูปแบบที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกเนื้อหา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หากนำไปใช้ได้ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อย่างจริงจังต่อเนื่อง จะสามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่ง การเรียนรู้ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมีทักษะกระบวนการคิดที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกสถานการณ์

 

นวัตกรรมสืบสานตำนานแม่ออน

ครูชาญชัย  ไพยารมณ์  ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย สพม.34  Email : krutuie@hotmail.com