โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

 
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน  

โครงสร้างการบริหารโรงเรียน

 

ผลงาน/โครงการเด่นของโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป   คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  

โรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2

ประวัติโรงเรียน   กลุ่มงานบริหารวิชาการ   ได้รับการรับรองคุณภาพจากสมศ. 3 รอบ
วิสัยทัศน์/ปรัชญา   กลุ่มงานบริหารงบประมาณ  

ห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ

พันธกิจ/เป้าหมาย   กลุ่มงานบริหารบุคลากร   โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนร่วม
คณะกรรมการสถานศึกษา   กลุ่มงานบริหารทั่วไป   หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ปี 2555
ข้อมูลนักเรียน   กลุ่มงานนโยบายและแผน   หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ปี 2556
ข้อมูลครู บุคลากร  

 

  หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ปี 2557
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต  

กลุ่มสาระการเรียนรู้

  โรงเรียนต้นแบบการสอนเพศศึกษา
ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง  

ภาษาไทย

   
ข้อมูลครุภัณฑ์   ภาษาต่างประเทศ    
    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    

ข่าวสารประสัมพันธ์

  คณิตศาสตร์    
ข่าวสารจาก สพฐ.   วิทยาศาสตร์    
ข่าวสารจาก สพม.34   การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
ข่าวสารโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย   สุขศึกษาและพลศึกษา    
ข่าวสารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   ศิลปะ    
   

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

   
         
สถิติการเยี่ยมชมเว็ปไซต์ของโรงเรียน  Website counter                                (กลับเว็บไซต์เก่า)