บทสรุปสำหรับผู้บริหาร  รอบที่ 1

 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร  รอบที่ 2

 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร  รอบที่ 3

หมายเหตุ  โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย  เดิมชื่อ  โรงเรียนออนเหนือ  ในรอบที่ 1-2  ยังใช้ชื่อ  โรงเรียนออนเหนือ


องค์ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

1. ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา

2 แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา : เพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอก

3. มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก : ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4. เอกสารชุดแนวทางการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จำนวน ๘ รายการ ประกอบด้วย
       เล่ม 1 แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ดาวน์โหลด
       เล่ม 2 การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ดาวน์โหลด
       เล่ม 3 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ดาวน์โหลด
       เล่ม 4 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษา
ดาวน์โหลด
       เล่ม 5 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ดาวน์โหลด
       เล่ม 6 การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ดาวน์โหลด
       เล่ม 7 การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา
ดาวน์โหลด
       เล่ม 8 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ดาวน์โหลด
5.  ประกาศมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ดาวน์โหลด
6.  แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ดาวน์โหลด
7.  ประกาศมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ดาวน์โหลด
8.  แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดาวน์โหลด
9.  แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
    พ.ศ. ๒๕๕๓
ดาวน์โหลด

10. คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2554)

11. แบบบันทึกข้อมูลภาคสนาม สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)

12.  Template โปรแกรมช่วยประมวลผลการประเมินรอบสามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

รวมกฏหมายการศึกษาและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง    คลิก

กลับหน้าหลัก