ยินดีต้อนรับสู่รั้วชมพู-ม่วง โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เชียงใหม่                    ยินดีต้อนรับสู่รั้วชมพู-ม่วง โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เชียงใหม่

โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

 
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน

 

ผลงาน/โครงการเด่นของโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2

ประวัติโรงเรียน ได้รับการรับรองคุณภาพจากสมศ. 3 รอบ
วิสัยทัศน์/ปรัชญา

ห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ

พันธกิจ/เป้าหมาย โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนร่วม
คณะกรรมการสถานศึกษา หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ปี 2555
ข้อมูลนักเรียน หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ปี 2556
ข้อมูลครู บุคลากร หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ปี 2557
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โรงเรียนต้นแบบการสอนเพศศึกษา
ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง  
ข้อมูลครุภัณฑ์

ข่าวสารประสัมพันธ์

  ข่าวสารจาก สพฐ.

โครงสร้างการบริหารโรงเรียน

  ข่าวสารจาก สพม.34
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ข่าวสารโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
กลุ่มงานบริหารวิชาการ แบบฟอร์ม ปก ปพ 58
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

อกสารวิจัย ภาคเรียนที่ 1/59

กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน  
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผลงาน/โครงการเด่นของครู

กลุ่มงานแผนงานและประกันคุณภาพ  

 

ผลงาน/โครงการเด่นของนักเรียน

   

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย

ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ

กิจกรรมแนะแนว

   

 


       

สถิติการเยี่ยมชมเว็ปไซต์ของโรงเรียน  Website counter                เว็บไซต์2

 
         

webmaster : krutuie@gmail.com

โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย  109 หมู่ 2 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130    โทร.0-5310-6479   Email : maeonschool@hotmail.com