กลุ่มงานอำนวยการ  
         
 

 

นางอารีย์  จารุภูมิ

ครูชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มงานอำนวยการ

 

 
   

 

   
 

นางนฤมล  หลวงภักดี

ครูชำนาญการ

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางนิตยา  ไชยอาม

ครูชำนาญการพิเศษ

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางพัชรินทร์  สุภามวน

ครูชำนาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

 
 

นางสาวสาธิตา  บุญเคลือบ  

ครูชำนาญการ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

 

 

น.ส.ศิรินยา  ซาวปิง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 
         
   

 

   
         
       
         

webmaster : krutuie@hotmail.com

โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย  109 หมู่ 2 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130    โทร.0-5385-9405-6   Email : maeonschool@hotmail.com