กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
         
 

 

นายวีระยุทธ  สุขสาย

ครูชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 

 
         
 

นายประวิทย์  อินตายวง

ครูชำนาญการ

งานโสตทัศนศึกษา

นายธนัส วิชาเจริญ

ครูชำนาญการ

งานเวรยามรักษาความปลอดภัย

นางพจนีย์  วิชาเจริญ

ครูชำนาญการ

งานปฏิคม-พยาบาล

 
         
 

นายจตุรงค์  ใจสม

ครูชำนาญการ

งานอาคารสถานที่

 

 

นายเอกชัย ปานัน

ครูชำนาญการพิเศษ

งานประชาสัมพันธ์

 
         
     
         
 

 

 

 
         
       
         

webmaster : krutuie@hotmail.com

โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย  109 หมู่ 2 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130    โทร.0-5385-9405-6   Email : maeonschool@hotmail.com