กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
         
 

 

นายวีระยุทธ  สุขสาย

ครูชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 

 
         
 

นายประวิทย์  อินตายวง

ครูชำนาญการ

งานโสตทัศนศึกษา

นางสุวิมล  ใจลึก

ครูชำนาญการ

งานปฏิคม

นางแสงจันทร์  ชมภูยอด

ครูชำนาญการพิเศษ

งานอาคารสถานที่

 
         
 

นางอักษราวดี  สุระวงค์

ครูชำนาญการ

งานอนามัยโรงเรียน

นายธนัส  วิชาเจริญ

ครูชำนาญการ

งานปฏิคม

น.ส.ศิรประภา  ศรีวิชัย

ครู

เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป

 
         
     
         
 

 

 

 
         
       
         

webmaster : krutuie@hotmail.com

โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย  109 หมู่ 2 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130    โทร.0-5385-9405-6   Email : maeonschool@hotmail.com