กลุ่มงานกิจการนักเรียน  
         
 

 

นายจำรัส  เกิดมงคล

ครูชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มงานกิจการนักเรียน

 

 
         
 

นายสมพร  ใจบุญนอก

ครูชำนาญการ

งานป้องกันแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด

นางจันทนี  ทาประเสริฐ

ครูชำนาญการพิเศษ

งานส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรม

นายภูวดล  มูลคำ

ครูชำนาญการพิเศษ

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 

 
         
 

นายเอกชัย  ปานัน

ครูชำนาญการ

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

น.ส.มัลลิกา  ปรัชญาบุตร

ครู

เจ้าหน้าที่บริหารกิจการนักเรียน

 
         
   

   
         

webmaster : krutuie@hotmail.com

โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย  109 หมู่ 2 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130    โทร.0-5385-9405-6   Email : maeonschool@hotmail.com