คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  
         
 

นายเทียม วันมหาชัย

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

 

 

 

 

นางอารีย์  จารุภูมิ

ครูชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่ง

รองผู้อำนวยการ

 

         

นายชาญชัย  ไพยารมณ์

ครูชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มงานแผนงาน

และประกันคุณภาพการศึกษา

 

นายสมพร ใจบุญนอก

ครูชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน

 

 

นายธเนศ  สุนทรนันท

ครูชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มงานบริหารวิชาการ

 

 

นางนฤมล  หลวงภักดี

ครูชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มงานอำนวยการ

 

 

นายวีระยุทธ  สุขสาย

ครูชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 

 

         
       
         

webmaster : krutuie@hotmail.com

โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย  109 หมู่ 2 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130    โทร.0-5385-9405-6   Email : maeonschool@hotmail.com