กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 
         
 

นางสุวิมล  กาญจนพุทธิโสภณ

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 

น.ส.ศวัตกมล แสนตันใจ

ครูอัตราจ้างดนตรี

 

 
         
         
       
         

webmaster : krutuie@hotmail.com

โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย  109 หมู่ 2 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130    โทร.0-5385-9405-6   Email : maeonschool@hotmail.com