กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
         
   

นายเอกชัย  ปานัน

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

   
         
 

นายสมพร  ใจบุญนอก

ครูชำนาญการ

นายธนัส  วิชาเจริญ

ครูชำนาญการ

นางพจนีย์  วิชาเจริญ

ครูชำนาญการ

 
   

 

   
   

 

 

 

 

 
         
       
         

webmaster : krutuie@hotmail.com

โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย  109 หมู่ 2 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130    โทร.0-5385-9405-6   Email : maeonschool@hotmail.com