กิจกรรมแนะแนว

 
         
 

น.ส.ทัศนวรรณ  ปัญญาแดง

ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางพิศมร อินทวิวัฒน์

ครูชำนาญการพิเศษ

 
         
       
         

โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย

109 หมู่ 2 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130    โทร.0-5385-9405-6