กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 
         
   

นางอักษราวดี  สุระวงค์

ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

   
         
         
 

นายชาญชัย  ไพยารมณ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นายธเนศ  สุนทรนันท

ครูชำนาญการพิเศษ

นายวีระยุทธ  สุขสาย

ครูชำนาญการพิเศษ

 
   

 

   
       
         

webmaster : krutuie@hotmail.com

โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย  109 หมู่ 2 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130    โทร.0-5385-9405-6   Email : maeonschool@hotmail.com