กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 
         
   

นางนฤมล  หลวงภักดี

ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

   
         
 

นางจันทนี  ทาประเสริฐ

ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

น.ส.สาทิตา  บุญเคลือบ

ครูชำนาญการ

 
   

 

   
       
         

webmaster : krutuie@hotmail.com

โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย  109 หมู่ 2 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130    โทร.0-5385-9405-6   Email : maeonschool@hotmail.com