กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 
         
   

 

   
 

นางอารีย์  จารุภูมิ

ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

นายจำรัส  เกิดมงคล

ครูชำนาญการพิเศษ

 

 
         
       
         

webmaster : krutuie@hotmail.com

โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย  109 หมู่ 2 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130    โทร.0-5385-9405-6   Email : maeonschool@hotmail.com