กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

 
         
   

นายกฤตภาส  อภิอินขุนทด

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

   
         
 

นางพัชรินทร์  สุภามวน

รูชำนาญการ

 

 

นายศักดา  เมืองสุวรรณ

ครูชำนาญการพิเศษ

 
   

 

   
       
         

webmaster : krutuie@hotmail.com

โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย  109 หมู่ 2 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130    โทร.0-5385-9405-6   Email : maeonschool@hotmail.com