กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 
         
   

นายประวิทย์  อินตายวง

ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 

 
         
 

นางพิศมร  อินทวิวัฒน์

ครูชำนาญการพิเศษ

นายจตุรงค์  ใจสม

ครูชำนาญการ

น.ส.พิชญาภา  โสพันธ์

พนักงานราชการ

 
   

 

   
       
         

webmaster : krutuie@hotmail.com

โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย  109 หมู่ 2 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130    โทร.0-5385-9405-6   Email : maeonschool@hotmail.com