กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
         
 

 

นางนิตยา  ไชยอาม

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 

 
 

นายเสฏฐวุฒิ มหาศวิน

ครูชำนาญการ

 

 

น.ส.พจมาลย์  สิงห์หะราช

ครูชำนาญการ

 
         
       
   

 

   
         

webmaster : krutuie@hotmail.com

โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย  109 หมู่ 2 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130    โทร.0-5385-9405-6   Email : maeonschool@hotmail.com