กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

คุณครูนิตยา  ไชยอาม

คุณครูเสฏฐวุฒิ  มหาศวิน

คุณครูพจมาลย์  สิงห์หะราช

คุณครูเอมพิกา  อินตาปุม

คุณครูโสภา  สมหนุน

คุณครูธนัส  วิชาเจริญ

คุณครูพจนีย์  วิชาเจริญ

คุณครูสมพร  ใจบุญนอก

คุณครูเอกชัย  ปานัน

คุณครูจิราพรรณ  สายสืบ

 

คุณครูศักดา  เมืองสุวรรณ

คุณครูจินดา  ช่วยค้ำชู

คุณครูพัชรินทร์  สุภามวน

คุณครูมัลลิกา  ปรัชญาบุตร

คุณครูนฤมล  หลวงภักดี

คุณครูจันทนี  ทาประเสริฐ

คุณครูสุวิมล  ใจลึก

คุณครูปริศนา  กาบแก้ว

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

คุณครูพิศมร  อินทวิวัฒน์

คุณครูประวิทย์  อินตายวง

คุณครูมนฤดี  ธรรมสอน

คุณครูศิรประภา  ศรีวิชัย

คุณครูอักษราวดี  สุระวงค์

คุณครูธเนศ  สุนทรนันท

คุณครูจิราภรณ์  ทิพรส

คุณครูแสงจันทร์  ชมภูยอด

คุณครูวีระยุทธ  สุขสาย

คุณครูชาญชัย  ไพยารมณ์

คุณครูณัฐริยา  นางเมาะ

 

คุณครูอารีย์  จารุภูมิ

คุณครูจำรัส  เกิดมงคล

คุณครูภูวดล  มูลคำ

คุณครูสุวิมล  โคนโท

คุณครูอภัณตรี  อุ่นจิโน

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  คุณครูทัศนวรรณ  ปัญญาแดง

คุณครูกรรณานุช  มูลคำ

คุณครูนันทพรรณ  โปธาจุ่ม

 

 
       

โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย

109 หมู่ 2 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130    โทร.0-5385-9405-6