ทักษะกระบวนการ 9 ขั้น สร้างสรรค์โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการคิด : หนึ่งนวัตกรรมประจำปี 2556 : โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย

 

ผลงาน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2556

โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย  สพม.เขต 34

109 หมู่ 2 ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 : maeonschool@hotmail.com

ผู้เสนอผลงานนวัตกรรม

        ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา    นายพิพัฒน์     สายสอน

        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย   โทรศัพท์เคลื่อนที่  08-1764-5672

คณะผู้ร่วมพัฒนาผลงานนวัตกรรม

นายชาญชัย    ไพยารมณ์

ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  โทรศัพท์เคลื่อนที่  08-6915-5065

นางสาวทัศนวรรณ   ปัญญาแดง

ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ   โทรศัพท์เคลื่อนที่  08-9953-2189

นางสาวพจมาลย์   สิงห์หะราช

ตำแหน่งครู  โทรศัพท์เคลื่อนที่  08-2194-7115

นางสาวอรสา   ดีทุ่ง

ตำแหน่งครู โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-5878-0221

นางสาวณัฐริยา   นางเมาะ

ตำแหน่งครู  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-5616-4222

คณะผู้ร่วมดำเนินการ

คณะครู-บุคลากร รงเรียนแม่ออนวิทยาลัย ทุกคน

Web Design Factory
 

<==เว็บไซต์โรงเรียน  ทักษะกระบวนการ 9 ขั้น สร้างสรรค์โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการคิด==>