กลุ่มงานบริหารวิชาการ  
         
 

 

นายธเนศ  สุนทรนันท

ครูชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มงานบริหารวิชาการ

 

 
         
         
 

นายเสฏฐวุฒิ  มหาศวิน

ครูชำนาญการ

งาน GPA

นายศักดา  เมืองสุวรรณ

ครูชำนาญการพิเศษ

งานจัดการเรียนการสอน

นางสุวิมล กาญจนพุทธิโสภณ

ครูชำนาญการพิเศษ

งานวัดผลการศึกษา

 
         
         
 

น.ส.พจมาลย์ สิงห์หะราช

ครูชำนาญการ

บรรณารักษ์ห้องสมุด

น.ส.พิชญาภา  โสพันธ์

พนักงานราชการ

งานกิจกรรมนักเรียน

นายไกรวิชญ์  เตชะฟอง

เจ้าหน้าที่ทะเบียน/GPA

 

 
         
  >>>เศรษฐกิจพอเพียง  คลิก

>>>ตย.แผนการจัดการเรียนรู้   คลิก

 
         
         
         
       
         

webmaster : krutuie@hotmail.com

โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย  109 หมู่ 2 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130    โทร.0-5385-9405-6   Email : maeonschool@hotmail.com