กลุ่มงานบริหารวิชาการ  
         
 

 

นายธเนศ  สุนทรนันท

ครูชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มงานบริหารวิชาการ

 

 
         
   

นางโสภา  สมหนุน

ครูชำนาญการ

งานพัฒนาหลักสูตร

   
         
 

นายเสฏฐวุฒิ  มหาศวิน

ครูชำนาญการ

งาน GPA

นายศักดา  เมืองสุวรรณ

ครูชำนาญการพิเศษ

งานวัดผลการศึกษา

นางมนฤดี  ธรรมสอน

ครูชำนาญการ

งานทะเบียนนักเรียน

 
         
         
 

นางนิตยา  ไชยอาม

ครูชำนาญการพิเศษ

บรรณารักษ์ห้องสมุด

น.ส.เอพิกา  อินตาปุม

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

 

นายไกรวิชญ์  เตชะฟอง

เจ้าหน้าที่ทะเบียน/GPA

 

 
         
  >>>เศรษฐกิจพอเพียง  คลิก

>>>ตย.แผนการจัดการเรียนรู้   คลิก

 
         
         
         
       
         

webmaster : krutuie@hotmail.com

โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย  109 หมู่ 2 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130    โทร.0-5385-9405-6   Email : maeonschool@hotmail.com