เว็บไซด์ผลงานนักเรียนวิชาคอมพิวเตอร์  ปีการศึกษา 2557

ครูผู้สอน  ครูชาญชัย  ไพยารมณ์  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

   
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
 
ตัวอย่างเว็บไซต์ของรุ่นพี่ปี 2556
 
ตัวอย่างเว็บไซต์ของรุ่นพี่ปี 2555
 
ตัวอย่างเว็บไซต์ของรุ่นพี่รุ่นก่อนๆ
 
โครงสร้างหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย
 
ศูนย์ข้อมูลทางวัฒนธรรม
 
การเขียนรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ สสวท.
 
logo_maeon
 

webmaster : krutuie@hotmail.com

โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย  109 หมู่ 2 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130    โทร.0-5385-9405-6   Email : maeonschool@hotmail.com