กลุ่มงานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา  
         
 

 

นายชาญชัย  ไพยารมณ์

ครูชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มงานแผนงาน

และประกันคุณภาพการศึกษา

 

 
   

 

   
 

นางกรรณานุช  มูลคำ

ครูชำนาญการพิเศษ

งานต้นแบบการจัดการเรียนรวม

 

 

นางพิศมร  อินทวิวัฒน์

ครูชำนาญการพิเศษ

งานเครือข่ายการศึกษา

 
 

น.ส.ศิริประภา  สุภามูล

ครูคอมพิวเตอร์

เจ้าหน้าที่แผนงานฯ

 

น.ส.นันทพรรณ  โปธาจุ่ม

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ

งานต้นแบบการจัดการเรียนรวม

 
         
องค์ความรู้เกี่ยวกับการทำแผน

1. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ.ร.    
   
2. แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ
   
3. แผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์
  
4. ทฤษฎีและแนวคิดด้านการติดตามและประเมินผล

5. กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ
  
6. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประเมินโดยใช้เครื่องมือ PART

7. วิธีการเขียนโครงการ


องค์ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

1. ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา

3. มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก : ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4. เอกสารชุดแนวทางการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จำนวน ๘ รายการ ประกอบด้วย
       เล่ม 1 แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ดาวน์โหลด
       เล่ม 2 การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดาวน์โหลด
       เล่ม 3 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดาวน์โหลด
       เล่ม 4 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษา ดาวน์โหลด
       เล่ม 5 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดาวน์โหลด
       เล่ม 6 การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดาวน์โหลด
       เล่ม 7 การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา ดาวน์โหลด
       เล่ม 8 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ดาวน์โหลด
5.  ประกาศมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ดาวน์โหลด
6.  แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ดาวน์โหลด
7.  ประกาศมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ดาวน์โหลด
8.  แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดาวน์โหลด
9.  แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
    พ.ศ. ๒๕๕๓
ดาวน์โหลด

10. คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2554)

11. แบบบันทึกข้อมูลภาคสนาม สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)

12.  Template โปรแกรมช่วยประมวลผลการประเมินรอบสามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

รวมกฏหมายการศึกษาและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง    คลิก

โรงเรียนมาตรฐานสากล  คลิก

การพัฒนาทักษะการคิด   คลิก

กลไกขับเคลื่อนการศึกษา...ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  คลิก

เอกสารอบรมครูเชี่ยวชาญ มช. 19 ก.ค.55  คลิก

เอกสารอบรมครูเชี่ยวชาญ มช. 20 ก.ค.55  คลิก

เอกสารอบรมครูเชี่ยวชาญ มช. หลักสูตรฯ  คลิก 

       
         

webmaster : krutuie@hotmail.com

โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย  109 หมู่ 2 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130    โทร.0-5385-9405-6   Email : maeonschool@hotmail.com